Klachtenregeling

Klachtenregeling

 

Er is een klacht

Als een leerling, ouder of personeelslid een probleem of een klacht heeft over zaken die op de Shri Ganesha School spelen dat moet dat zo snel mogelijk tot actie leiden. Vaak kan een oplossing worden bereikt door het gesprek aan te gaan met de persoon of met de personen waarmee problemen zijn ontstaan. Een klager kan het probleem of de klacht ook bespreken met de door de school aangestelde schoolvertrouwenspersoon die behulpzaam kan zijn bij het bereiken van een oplossing. De schoolcontactpersoon op de Shri Ganesha School is Shanti Nageswar, te bereiken via mail: snageswar@shriganesha.nl en via telefoon 036-5232514. Contact met de schoolvertrouwenspersoon is niet verplicht. De klacht kan ook direct bij de directeur worden aangegeven die ‘s morgens een open spreekuur heeft 8.00 uur tot 8.30 uur. Indien het probleem of de klacht niet direct is op te lossen zal de directeur de klacht in behandeling nemen. Met klager zal de directeur afspreken wanneer er een schriftelijke uitspraak op de klacht komt.

 

De klager kan onafhankelijk advies vragen

Een leerling, ouder of personeelslid die een klacht bij de directeur heeft ingediend kan er voor kiezen om in gesprek te gaan met de onafhankelijke externe vertrouwenspersoon van de Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON), de heer Albert van der Zalm, email info@albertvanderzalm.nl en telefoonnummer 06-23814297. Naast het geven van informatie kan de externe vertrouwenspersoon met de klager zoeken naar een oplossing voor de klacht of adviseren over hoe klager verder moet handelen.

 

De directeur komt met een uitspraak over de klacht.

De directeur zal, waar nodig, met meerdere betrokkenen spreken en, na afstemming met de voorzitter van het College van bestuur van de stichting Hindoe Onderwijs Nederland, schriftelijk aan klager laten weten wat de school met de klacht zal doen.

 

De klager kan niet tevreden zijn over de wijze waarop de directeur de klacht heeft afgehandeld. Dan is een beroep mogelijk op de onafhankelijke landelijke klachtencommissie waar de SHON bij is aangesloten. Deze commissie zal uw klacht in behandeling nemen en oordelen over het handelen van de school. Zonodig kan de commissie uitspreken dat de school alsnog aanvullende maatregelen moet nemen. Telefoneren of mailen naar de Landelijke Klachtencommissie zal U duidelijk maken hoe behandeling van uw klacht bij de Landelijke Kommissie zal verlopen.

Contactgegevens:

Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs

Postbus 82324

2508 EH Den Haag

t: 070-3861697

e: info@gcbo.nl www.GCBO.nl (GBCO staat voor Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs)

 

N.B. Voor klachten m.b.t. de privacy-wetgeving kunt u contact opnemen met onze Funtionaris Gegevensbescherming, mevr. M. van der Horst, via privacy@shon.nl