Ouderraad

De Ouderraad behartigt de belangen van de leerlingen via de ouders. Zij zorgt voor een goede communicatie tussen ouders, directie en personeelsleden en tussen ouders onderling. De Ouderraad weet welke ontwikkelingen zich binnen de school voordoen en wat er onder de ouders leeft. Ouders kunnen contact opnemen met de Ouderraad, als men op school tegen problemen aanloopt.
Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is vastgesteld op € 55,00 per kind inclusief schoolreis.

 

Wij verzoeken u vriendelijk om de ouderbijdrage voor schooljaar 2022-2023 over te maken op:

Rekeningnummer (IBAN): NL24INGB 0660686279
Ten name van                 : Schoolfonds Shri Ganesha
Onder vermelding van    : Ouderbijdrage schooljaar 2023-2024 & (naam van uw kind(eren) & groep van uw kind(eren))

 

Doelstelling van de Ouderraad
De doelstelling van de Ouderraad is het behartigen van de belangen van de ouders van leerlingen door bijvoorbeeld: gevraagd en ongevraagd advies te geven aan directie en andere geledingen binnen de school. Het creëren van structuren, waarbinnen ouders direct of indirect invloed kunnen uitoefenen op het schoolgebeuren. Advies geven/aandragen/goedkeuren voor het besteden van de ouderbijdragen,
het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals sport- en culturele evenementen, schoolreizen en schoolfeesten.

Klik op onderstaande link voor het jaarverslag waarin duidelijk wordt aangegeven op welke wijze de ouderbijdrage wordt besteed.

Jaarverslag ouderbijdrage schooljaar

De leden van de Ouderraad zijn:

 

Kirty Ramcharan-Manna (voorzitter)

Bidia Basant-Bishesar (vertegenwoordiger personeelsgeleding)

Nargis Ramsaran (vice voorzitter)

Anjani Doekhi (secretaris)

Ashvin Sewbarath / Kirtie Nandoe-Randhawa (penningmeester)

Anita Radjie (lid oudergeleding)

 

De ouders en onze school 

De ouders/verzorgers spelen op verschillende manieren een belangrijke rol binnen ons onderwijs. Alle ouders kunnen lid worden van de ouderraad, leden worden gekozen/herkozen tijdens OR-verkiezingen die van te voren worden aangekondigd.


Aandachtsgebieden van de ouderraad
Seizoensgebonden feesten (evenementen) zoals:

 • Divali
 • Sinterklaas
 • Kerst
 • Holi
 • Pasen

 • Schoolreis

 • Avond Vierdaagse

 • Kamp groep 8

 • Musical

 • Leerlingen laatste jaar

 

Activiteiten:

 • Halen van boodschappen

 • Aanbrengen van versieringen

 • Popcorn bakken en suikerspinnen maken

 • Uitreiken drankjes

 • Aanvragen van offertes t.b.v. busreizen

 • Het bijwonen van maximaal zes vergaderingen

 • Gastheer / -vrouw zijn tijdens door de school georganiseerde evenementen

 

Maar ook:

 • mededelingen/opmerkingen vanuit het team
 • verkeersveiligheid
 • onderwijszaken (leermethodes)
 • informeren van ouders / oudercontacten
 • vervoer naar en van buitenschoolse activiteiten
 • kriebelteam (luizenpreventie)
 • opmerkingen / ideeën van ouders, ouderraadsleden en teamleden
 • vrijwilligerslijst

 

Contact medezeggenschapsraad -ouderraad
Aan het begin van het schooljaar vergaderen de ouderraad en medezeggenschapsraad gezamenlijk.


Niet in OR of MR, maar wel ondersteunend!
Veel ouders/verzorgers helpen op school, wat zeer stimulerend werkt voor de kinderen.
Die hulp bestaat o.a. uit:

 • Het uitlenen van bibliotheekboeken;
 • Het helpen bij de spelletjes in de kleutergroepen in de wintermaanden;
 • Het verzorgen van de kerstmaaltijd;
 • Het begeleiden van teams bij sportwedstrijden;
 • Vervoer bij uitstapjes;
 • Ondersteuning bij activiteiten in het kader van de verlengde schooldag.


De school is blij dat steeds meer ouders/verzorgers zich aanmelden voor ondersteuning.
Een goed contact tussen school en ouders/verzorgers is heel belangrijk. De school We informeren u niet alleen over alle belangrijke gebeurtenissen op school, maar ook over het wel en wee van uw kind. Wij van onze kant stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt.
Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van uw kind(eren).


Informatie aan de ouders/verzorgers
Er zijn vele manieren om de ouders/verzorgers op de hoogte te brengen van activiteiten en vorderingen van de kinderen:


De Nieuwsbrief
In de eerste week van iedere maand ontvangt u de “Nieuwsbrief”. Hierin zijn de data van alle activiteiten in die maand opgenomen. Verder treft u een toelichting op bepaalde activiteiten aan. We proberen alle informatie van dat moment in de ‘Nieuwsbrief’ te verwerken, zodat verder geen aparte briefjes nodig zijn.

De schoolkrant
Deze is er niet alleen voor de kinderen. U treft hierin ook vaak informatie over verschillende onderwerpen aan.
De schoolkrant wordt voor een groot deel gevuld met bijdragen van de kinderen.
Hij verschijnt vier keer per jaar (voor de herfstvakantie, de kerstvakantie, Pasen en de zomervakantie) en wordt aan alle leerlingen meegegeven.

Ouderavonden

Voor de ouders/verzorgers van groep 8 organiseren we elk jaar één of meerdere voorlichtingsavonden over de diverse vormen van voortgezet onderwijs.
Verder krijgen de ouders/verzorgers van groep 8 een uitnodiging voor een gesprek n.a.v. de resultaten op de Eindtoetsen (CITO -einduitslag).

Inloopavond

Aan het begin van het schooljaar, krijgen de ouders de gelegenheid om samen met hun kind(eren) de school “in te lopen” om van hun eigen kind te horen wat ze zoal doen in school. Voor u tevens de gelegenheid om nieuwe leermiddelen te bekijken.

Oudergesprek

Als de leerkracht of u het nodig vindt kan er een oudergesprek ingepland worden. tijdens deze gesprekken, waarvoor u een uitnodiging krijgt, kunt u met de leerkracht praten over de ontwikkeling van uw kind. Dat gebeurt in de zogeheten “tien -minuten -gesprekken”. U heeft dan ook de gelegenheid om de werkjes en opdrachten van uw kind
(groep 3 t/m 8) te bekijken.
Wij geven een rapport vijf keer per jaar mee.

Wilt u meer weten over uw kind of tussentijds weten hoe het gaat, dan is het personeel van de school graag bereid met u te praten. Als u daar behoefte aan heeft, kunt u altijd even een afspraak maken voor een gesprek na schooltijd.
Soms blijkt het nodig om bepaalde misverstanden of problemen snel uit te praten. Neemt u dan meteen contact met de school op. U ziet, er zijn vele manieren om contact op te nemen met ons.

 

Contact Ouderraad
Mocht u nog vragen willen hebben over de OR of voor andere zaken, dan kunt u gerust contact opnemen met de OR via het mailadres:
OR@shriganesha.nl