Agenda

23 april 2021
Koningsspelen
Koningsspelen (ochtend); middag Open Dag
26 april t/m 7 mei 2021
Meivakantie
9 mei 2021
Moederdag
10 mei 2021
Start Schoolproject
17 mei 2021
Start Entree toetsen
21 mei 2021
Sportdag Leerlingen
24 mei 2021
2e Pinksterdag
Leerlingen zijn vrij.
28 mei 2021
Zomerfeest / Open Dag
31 mei 2021
Start Cito-E toetsen
1 juni 2021
Thema-avond
Ouderbetrokkenheid
4 juni 2021
Studiedag
Alle kinderen zijn vrij!
7 t/m 25 juni 2021
Voortgang Cito-E toetsen
16 t/m 18 juni 2021
Schoolkamp groep 8
18 juni 2021
Schoolreis
28 juni 2021
3e rapporten mee
29 t/m 30 juni 2021
3e Rapportgesprekken
1 juli 2021
Afscheid groep 8
2 juli 2021
Studiemiddag
School sluit om 12:45
5 juli 2021
Doorschuifdag
6 t/m 8 juli 2021
Opruimdagen
9 juli t/m 20 augustus 2021
Start Zomervakantie
Op 09 juli school uit om 12.45 uur.
4 oktober 2021
Dierendag